Gerechtelijke incasso

Als de debiteur niet betaalt, ondanks meerdere (minnelijke) pogingen, kan het traject worden vervolgd door de gerechtelijke fase. In een gerechtelijke procedure wordt de vordering aan het oordeel van de rechter voorgelegd. Inkassier beschikt over een juridische afdeling die dit hele traject voor u kan uitvoeren.

Hoe werkt een gerechtelijke incassoprocedure?

Bij aanvang ontvangt u van ons een inschatting van de kosten voor een gerechtelijke procedure. Ook geven we aan wat de slagingskans is. Een gerechtelijke incassoprocedure begint met een dagvaarding. Een dagvaarding wordt door de deurwaarder uitgebracht, de zgn. betekening. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Met de uitspraak van de rechter kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen. Het kan zijn dat zowel u als de debiteur door de rechter worden opgeroepen om op de zitting aanwezig te zijn. Onze juristen kunnen dit hele traject inhoudelijk voor u behandelen. Doet de rechter uitspraak in uw voordeel? Dan wordt het traject vervolgd in de executiefase.

Executie fase / Vonnisexecutie

Zodra de rechter de uitspraak heeft gedaan, ontvangen wij het vonnis. Is dit vonnis in uw voordeel, dan zal deze door de deurwaarder aan de debiteur worden betekend. De debiteur ontvangt een kopie van het vonnis en een opsomming waartoe deze is veroordeeld, samen met een overzicht van de te betalen bedragen. Wordt de schuld alsnog niet voldaan? Dan nemen wij executiemaatregelen. We onderzoeken altijd eerst de verhaalsmogelijkheden, zodat we de schuld op een effectieve manier kunnen innen. Heeft de debiteur een inkomen, een auto op naam, of liggen er al meerdere beslagen? Afhankelijk de mogelijkheden kunnen wij beslag leggen op het inkomen, banktegoeden, (on)roerende zaken, voertuigen of eigendommen.

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.