Wanneer kan er wel of geen exploot worden uitgebracht in 2024?

Elke gerechtsdeurwaarder verricht ambtshandelingen en maakt daarvan een proces-verbaal of een exploot op. In een exploot doet de gerechtsdeurwaarder verslag van de betekening, ofwel de officiële afgifte van stukken, zoals een dagvaarding of de betekening en het bevel. De gerechtsdeurwaarder mag echter niet op elk moment een exploot uitbrengen. Wij zetten alle ins & outs, volgens Artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet en Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor u op een rij.

30 november 2023

Deel informatie

Wat is een officiële ambtshandeling?

 • Het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
 • Het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
 • Ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
 • Het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, order biljetten en dergelijke
  en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
 • Het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Explootvrije dagen

Dit zijn dagen waarop er geen officiële ambtshandeling uitgevoerd mag worden.
De gerechtsdeurwaarder heeft zich te houden aan bepaalde regels en mag bovenstaande ambtshandelingen niet te allen tijde uitvoeren. Zo moet er rekening gehouden worden met bepaalde tijdstippen en (feest)dagen:

 • Een gerechtsdeurwaarder mag geen exploot uitbrengen tussen 20.00 uur en 07.00 uur;
 • Er mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag;
 • Door het Ministerie van Justitie worden een aantal gelijkgestelde explootvrije dagen vastgesteld.
 • Een gelijkgestelde dag is een dag die gelijk wordt gesteld aan een algemeen erkende feestdag.

Explootvrije dagen in 2024

 • 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)
 • 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)
 • 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • 27 april 2024 (Koningsdag)
 • 5 mei 2024 (Bevrijdingsdag)
 • 9 mei 2024 (Hemelvaart)
 • 10 mei 2024 (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
 • 20 mei 2024 (Tweede pinksterdag)
 • 25 december 2024 (Eerste kerstdag)
 • 26 december 2024 (Tweede kerstdag)
 • 27 december 2024 (gelijkgestelde dag na kerstdagen)

Uitzonderingen op explootvrije dagen

Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag een gerechtsdeurwaarder wel uitvoeren op explootvrije dagen. Denk hierbij aan het betekenen van een brief of de opzegging van een huurovereenkomst. Daarnaast zijn er uitzonderingen waarvoor de rechter toestemming moet verlenen. Situaties waarbij de rechter hiertoe kan beslissen zijn een zeer spoedeisend kortgeding, waardoor de dagvaarding op zondag moet worden betekend of een beslag dat conservatoir moet worden gelegd.

Vragen?

Heeft u vragen over het uitvoeren van ambtshandelingen en/of explootvrije dagen? Neem dan contact op met ons.

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.