Loonbeslag

Er is loonbeslag gelegd

Loonbeslag is een derdenbeslag, waarbij beslag gelegd wordt op gelden die uw werknemer tegoed heeft, of nog zal verkrijgen van u als werkgever. U bent als werkgever, op grond van artikel 477 lid 1 RV, verplicht om aan het loonbeslag mee te werken en om vanaf het moment van beslaglegging, geld in te houden. Op basis van de bij ons bekende gegevens omtrent de gezinssituatie van uw werknemer is een beslagvrije voet vastgesteld. Alles wat uw werknemer maandelijks meer verdient dan deze beslagvrije voet, valt onder het loonbeslag en dient aan ons te worden overgemaakt.

Invullen derdeverklaring

Bij het proces-verbaal van loonbeslag heeft u een verklaring derdenbeslag ontvangen. U bent, op grond van artikel 476a RV, verplicht om deze verklaring naar waarheid in te vullen en om deze 14 dagen na beslaglegging aan de gerechtsdeurwaarder te retourneren.

Meerdere beslagen

Wanneer er al beslag gelegd is op het inkomen van uw werknemer, dient u dit te vermelden op de derdenverklaring. De opbrengsten uit het beslag worden door de gerechtsdeurwaarder die het eerst beslag heeft gelegd verdeeld.

Vakantiegeld, bonussen & tantièmes

Omdat alles wat uw werknemer meer verdient dan de vastgestelde beslagvrije voet onder het beslag valt, kan dit met zich meebrengen dat bijvoorbeeld vakantiegeld, dertiende maand, tantièmes en overwerkvergoedingen volledig onder het beslag vallen.

Het staat u als werkgever dan ook niet vrij om deze vergoedingen rechtstreeks aan uw werknemer uit te betalen.

Wijzigen of beëindiging van het dienstverband

Wanneer er iets wijzigt in het dienstverband, of wanneer het dienstverband beëindigd wordt, dient u ons hier direct van op de hoogte te stellen. U kunt voor dergelijke meldingen gebruik maken van onderstaand formulier, indien u nog beschikt over het controlenummer dat stond vermeld in het informatieverzoek dat u voorafgaand aan het gelegde loonbeslag van ons heeft ontvangen.

Indien u niet meer beschikt over dit controlenummer kunt u informatie over de wijziging/einde van het dienstverband alleen schriftelijk aan ons doorgeven.

Einde loonbeslag

Het beslag wordt opgeheven wanneer de gehele vordering voldaan is, of wanneer het dienstverband eindigt. Indien er geen sprake is van beëindiging van het dienstverband, krijgt u vanzelf bericht wanneer de vordering voldaan is. Omdat het totaalverschuldigde nog verhoogd wordt met rente en administratiekosten conform het Besluit Tarieven Gerechtsdeurwaarders en het Burgerlijk Wetboek, is het niet mogelijk u op voorhand het exacte totaalsaldo op te geven. Wanneer het verschuldigde voldaan is, ontvangt u hiervan bericht en zullen wij u melden dat het beslag kan worden opgeheven. Zolang u niet schriftelijk van ons heeft vernomen dat het beslag is opgeheven, dient u inhoudingen aan ons over te maken.

Mogelijke gevolgen bij niet meewerken

Wanneer u als werkgever het informatieverzoek niet invult, de derdenverklaring niet tijdig retourneert of geen inhoudingen verricht, kunnen wij u, op grond van artikel 477a RV, aansprakelijk stellen voor betaling van de gehele vordering. U zult dan gedagvaard worden en de rechter kan u veroordelen tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd. Dit zal zeer hoge kosten voor u met zich meebrengen.