Gerechtelijke IncassoUw vordering aan het oordeel van de rechter voorleggen

Wanneer de openstaande vordering, ondanks meerdere (minnelijke) pogingen, niet door de debiteur is betaald, kan het traject worden vervolgd door de gerechtelijke fase. In een gerechtelijke procedure wordt de vordering aan het oordeel van de Rechter voorgelegd. Inkassier beschikt over een juridische afdeling die dit gehele traject voor u kan uitvoeren.

Bij aanvang van een gerechtelijke procedure ontvangt u van ons een inschatting wat betreft de te verwachten kosten die deze fase met zich meebrengt. Ook zullen wij, indien dit bij ons bekend is, aangegeven wat de te verwachten verhaalsmogelijkheden zijn.

Zodra u ons opdracht geeft om het gerechtelijke traject op te starten, zullen wij u een voorschotnota ter dekking van de kosten toezenden. Na betaling zullen wij de dagvaarding opstellen en zal deze door de deurwaarder worden uitgebracht, de zgn. betekening. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de Rechter te verschijnen.

Het kan zijn dat partijen door de Rechter worden opgeroepen om op de zitting aanwezig te zijn. Onze juristen kunnen dit gehele traject  inhoudelijk voor u behandelen.

Doet de Rechter uitspraak in uw voordeel,  dan wordt het traject vervolgt in de executiefase.

Executie fase / Vonnisexecutie

Zodra de Rechter de uitspraak heeft gedaan, ontvangen wij het vonnis. Is dit vonnis in uw voordeel, dan zal deze door de deurwaarder aan de debiteur worden betekend. De debiteur ontvangt een kopie van het vonnis en een opsomming waartoe deze is veroordeeld, tezamen met een overzicht van de te betalen bedragen. Blijft betaling op het vonnis uit, dan nemen wij executiemaatregelen. Wij zullen te allen tijde eerst de verhaalsmogelijkheden op de debiteur onderzoeken, zodat de meest effectieve manier van inning kan plaatsvinden. Heeft de debiteur een inkomen, een auto op naam, of liggen er al meerdere beslagen? Afhankelijk de mogelijkheden kunnen wij beslag leggen op het inkomen, banktegoeden, (on)roerende zaken, voertuigen of eigendommen.